Jdi na obsah Jdi na menu
 


POMĚROVÉ ROZDĚLOVAČE TEPLA

9. 2. 2015

Ke dni 1. 1. 2015 byly vynulovány stavy na poměrových rozdělovačích tepla a od tohoto data
měřidla zaznamenávají hodnoty pro rok 2015.

Vzhledem k osazeným měřidlům je uživatel povinen:     
a) umožnit montáž a průběžné kontroly technického stavu měřidel  
b) jednat tak, aby nedošlo k jejich poškození, neprovádět manipulaci s měřidly a jejich plombami
c) pravidelně kontrolovat činnost měřidel a v případě závady nebo znemožnění funkce měřidla toto ohlásit první pracovní den po zjištění výboru společenství vlastníků.

Nesprávná funkce měřidla bude řešena opravou nebo výměnou. V případě oprávněné reklamace pokud se na zařízení nebude vztahovat záruka, budou náklady spojené s výměnou hrazeny z fondu oprav. Náklady v souvislosti s neoprávněnou reklamací uhradí uživatel v plné výši.

V případě neoprávněné manipulace s měřidly (za neoprávněnou manipulaci se považuje zejména:

  • poškození měřidla nebo plomby, svévolné odstranění měřidla nebo plomby, svévolná výměna měřidla nebo plomby, ovlivňování funkce měřidla atd.) bude každý případ řešen výměnou měřidla, pokud oprávněný zástupce družstva nerozhodne jinak. Náklady na výměnu hradí uživatel a tento byt (místnost) se považuje za neodečtený a bude uplatněna přirážka dle této směrnice.

Rozdělení celkových nákladů na vytápění v zúčtovacích jednotkách, kdy jsou nainstalovány u konečných odběratelů RTN nebo kdy je registrována teplota v prostoru bytu a vnějšího prostředí se provádí tak, že:           
a) celkové náklady na vytápění se rozdělí na základní složku (40 %) a spotřební složku (60 %)
b)  základní složka se rozdělí na byty dle jejich započitatelné podlahové plochy     
c)  spotřební složka se rozdělí na byty úměrně dle výše náměrů RTN vytápění s použitím korekcí zohledňujících rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie dle polohy.

 

Odečty RTN a rozdělení nákladů provádí dodavatelská firma na základě uzavřených smluv. Na základě předaných dat provede SV vlastní vyúčtování zálohových plateb na jednotlivé byty a nebytové prostory. Odečtem se rozumí odečet stavu (respektive hodnot na poměrových RTN), kontrola výrobního čísla, kontrola neporušenosti plomb, kontrola provozuschopnosti RTN, kontrola radiátorů (velikosti a typu), podpis protokolu.

Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy u konečných spotřebitelů nesmí činit více než 40% oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, zajistí družstvo úpravu.

§ 3 vyhl. č. 152/2001 Sb. a § 689 občanského zákoníku je každý uživatel bytu povinen odebírat službu řádně, tj. v daném případě tak, aby nedošlo k porušení tepelné stability domu. Vnitřní minimální teplota zajišťující tepelnou stabilitu nesmí proto klesnout pod 16°C. Uživatel bytu je povinen v případě zjištění poruchy RTN, neprodleně tuto skutečnost nahlásit výboru SV. V případě poruchy se k naměřené hodnotě RTN připočte průměrná hodnota spotřební složky nákladů připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky s ohledem na dobu kdy byl RTN mimo provoz.

V neobvyklých případech (se rozdělují náklady tak, že byt v zúčtovací jednotce, který není vybaven měřením tepla z vůle spotřebitele nebo tento neumožní po předchozím oznámení kontrolu RTN, případně záměrně RTN poškodí nebo pokud se spotřebitel neoprávněně odpojí od centrální dodávky) činí v daném zúčtovacím období u tohoto bytu spotřební složka nákladů 160 % průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky.

V objektu s vlastní předávací stanicí v případě poruchy podružného měřidla spotřeby tepla pro ohřev TUV se teplo k ohřevu TUV stanoví z tepla naměřeného na fakturačním měřidle v mimo otopném období.