Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS ZE SCHŮZE SPOLEČENSTVÍ VĚTRNÁ 26 DNE 27. 5. 2014

4. 7. 2014

ZÁPIS ZE SCHŮZE SPOLEČENSTVÍ VĚTRNÁ 26 DNE 27. 5. 2014

Přítomno:  20 vlastníků

1. ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE AUDIO A VIDEO KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMU – 30. 5. 2014 – zatím pouze venkovní rozvody mimo byty, harmonogram instalací v bytech bude včas oznámen

2. VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOH 2013 – přeplatky vyplaceny, nedoplatky do konce června 2014

3. Zpráva revizní komise za rok 2013 – paní Koupalová – SV bez dluhů ve vztahu k dodavatelům služeb a energií, platební morálka ze strany vlastníků 100%

4. MOŽNOST REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRU NA ZATEPLENÍ U ERA BANKY

Ing. Kodadová – návrhy na možnosti refinancování současného úvěru u ERA banky s ohledem na současnou výhodnou úrokovou sazbu

a)   předčasné splacení části úvěru u ERA banky, nabídka s 5ti letou fixací od České spořitelny

b)  předčasné splacení části úvěru u ERA banky, nabídka s víceletou fixací od České spořitelny

úhrada části úvěru možná až v únoru 2015 – rozhodnutí podle stavu na účtu SV v závěru roku 2014

5. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NA INSTALACI MĚŘÁKŮ TOPENÍ – výbor zadá projektovou studii, podle ní bude postupováno dále s ohledem na potřeby ze studie vyplývající

6. ÚKLID V DOMĚ – neustále horšící se stav, nerespektování potřeby odstranění závad ze zápisů výboru, požárních kontrol týkajících se úklidu, neúčast většiny podnájemníků, apod. Z tohoto důvodu odsouhlasen úklid přízemí prováděný 2x týdně panem Radou. Úklid na patrech zůstává dále na vlastnících - v případě potřeby možnost dohody s panem Radou za předem dohodnutou cenu.

7. PARKOVÁNÍ PŘED DOMEM - POŠKOZENÍ PLÁŠTĚ DOMU A DALŠÍCH PARKUJÍCÍCH AUT – firma RAMM posune venkovní kameru více do prostoru před vchod, aby bylo možné podobná poškození zaznamenat a poté vymáhat náhradu škody. Zjištění způsobu legalizace parkoviště před domem.

8. INSTALACE 5. A 6. MULTIPLEXU NA PŘÍJEM TV SIGNÁLU V ROZLIŠENÍ HD – 12000,- Kč, polovinu ceny hradí vedlejší SV VĚTRNÁ 28/30/32

9. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PODMÍNKÁCH SV – některé ze základních bodů:

- Nová zákonná povinnost vlastníků jednotek bude ohlašovací povinnost – kdo nabude jednotku, musí tuto skutečnost ohlásit správci domu spolu s adresou, počtem osob v domácnosti, popř. také nájemce jednotky a změnu všech těchto údajů

- Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

- Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

- Vlastník jednotky udržuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání. 

- Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě.

- Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu.

- Na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.

- NOZ vlastníků bytů dotýká zejména povinností hlídat si od 1. ledna 2015 stav zápisu vlastnictví v katastru nemovitostí.